Gizlilik Politikası

GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Doğuş Lojistik'in, FİRMA’ya bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce veya sonra yazılı, sözlü, manyetik veya elektronik yollardan ve sair şekilde açıkladığı veya açıklayacağı ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte olan mali tablo ve raporlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi, şifre, fikri ürün ve bu fikri ürüne ait her türlü data, formül, model, derleme, yazılım, program, cihaz, yöntem teknik, süreç, buluşların tarifleri, süreç tarifleri, yazılım kodları, teknik know-how’a ilişkin açıklamalar, yeni ürünler ve yeni ürün geliştirme ile ilgili bilgiler ve tarifler, bilimsel ve teknik şartnameler, dokümantasyon, bilgi ve belge, marka, patent, faydalı model, kurumsal iletişim için kullanılan eserler, endüstriyel tasarım ve fikri mülkiyet konusu olan tüm bilgiler, fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden ürün ve usullerle ilgili olarak resmi merciler nezdinde henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmekle beraber bu merciler tarafından yayınlanmadan önce geri çekilmiş müracaatlar da dahil, ortaklık bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi,  tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenilen tüm teknik, ticari ve ekonomik bilgiler ve Doğuş Lojistik'in, FİRMA’ya açıklayacağı iş fırsatları, projeler, iş modelleri, müşteri ve piyasa bilgileri, Doğuş Lojistik'e ait know-how, üretim bilgileri, ruhsat ve GNP bilgileri/dosyası,  ile kendisine ait gizli bilgiyi FİRMA’ya ifşa eden Doğuş Lojistik'in gizli olduğunu belirttiği veya bu şekilde bir açıklama yapılmış olmasa dahi gizli olduğu mahiyetinden anlaşılan her türlü bilgi ile, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel veri niteliğini haiz her türlü bilgi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte, taraflardan birinin gizli bilgi niteliğindeki bir bilgiyi kullanma suretiyle elde etmiş olduğu yeni bilgiler de gizli bilgi kavramı dâhilinde kabul edilecektir.

 

GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

 • FİRMA, işbu sözleşme ile gizli bilgi olarak nitelenen her türlü bilgiyi;
 • Büyük bir gizlilik içinde korumayı, güvenliklerini sağlamayı; gizli bilgilerin paylaşılma amacına uygun olarak gizli bilgilere temas etmesi zorunlu olan ve bu sözleşme hükümleri ile bağlı olmayı kabul eden yöneticileri, çalışanları, danışmanları haricinde, veri sahibinin rızası olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye hiçbir şekilde açıklamamayı,
 • Gizli bilgilere hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı olarak erişilmesini önlemeyi ve güvenliğini sağlamayı,
 • Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
 • Bu bilgileri, kendisine veriliş amacı dışında kullanmamayı,
 • Doğuş Lojistik'e doğrudan ve/veya dolaylı zarar verecek şekilde kullanmamayı veya bu bilgilerden kendi lehlerine ticari çıkar sağlayacak şekilde faydalanmamayı,
 • Her türlü gizli bilgi için ilgili oldukları mevzuat hükümlerine uygun davranmayı ve bu mevzuat hükümlerinin kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukların tümünü yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • FİRMA işbu sözleşme hükümleri ile bağlı olmayı kabul eden yöneticilerinin, çalışanlarının, danışmanlarının veya kendileriyle herhangi bir şekilde ilişki içinde olan üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları halinde, doğrudan sorumlu olacağını ve söz konusu şahısların işbu sözleşmeyi ihlal etmelerini önlemek için her türlü tedbiri alacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

GİZLİLİK DERECESİ TAŞIYAN BİLGİ VE BELGELERİ KORUMA VE İÇERİĞİNİ AÇIKLAMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • FİRMA, Doğuş Lojistik'e ait olan ya da Doğuş Lojistik'in korumakla yükümlü olduğu her türlü bilginin, nasıl edinildiğine bakılmaksızın gizli bilgi olduğunu ve üçüncü kişilere ifşa yasağına tabi olduğunu bildiğini ve hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi, öğrenilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı, bu yükümlülüklere; kendi personelleri ile personeli olmasa dahi herhangi bir sebeple kendisiyle bağlantısı olan sair kişilerin de uymasını sağlamayı; gizli bilgileri üçüncü kişilerin bilgisine, yararına ve kullanmasına sunmamayı, kopya edilmesine izin vermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 • FİRMA , ticari işbirliği müzakereleri gereği elde ettiği gördüğü, öğrendiği gizlilik derecesi taşıyan bu bilgi ve belgeleri veya belge içeriğini açıklamamayı, çoğaltmamayı, hiç kimse ile paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • FİRMA, gizli bilgi niteliğindeki bilgi veya belgeleri, Doğuş Lojistik'in belirlediği amaçlar dışında almamayı, kullanmamayı, saklamamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, paylaşmamayı, her ne şekilde olursa olsun işlememeyi kabul ve taahhüt eder.
 • FİRMA, Doğuş Lojistik'e ait gizli bilgi niteliğindeki bilgi veya belgelerin aradaki ticari ilişki dışında elde edilmesi veya belgelerin görülmesi halinde de bu bilgi veya belgeleri kopyalamamayı, çoğaltmamayı, paylaşmamayı, içeriğini açıklamamayı kabul ve taahhüt eder.  Ayrıca FİRMA bu tür bir bilginin edinilmesi halinde durumu gecikmeksizin Doğuş Lojistik'e bildirmekle ve elde edilen bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Doğuş Lojistik'e teslim etmekle yükümlüdür.
 • FİRMA; çalışanlarını, alt çalışanlarının, danışmanlarının veya iş ilişkisi içerisinde olsun veya olmasın gizli bilgileri paylaştığı üçüncü kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine ve her türlü gizli bilgi için ilgili oldukları mevzuat hükümlerine uygun davranacağını, bu kişilerin taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülüklerle birlikte mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile veri güvenliği konusunda bilgilendirdiğini ve gerekli eğitimleri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. FİRMA, sayılan bu kişilerin işbu sözleşme hükümlerine ve her türlü gizli bilgi için ilgili olduğu mevzuat hükümlerine aykırı davranmayacaklarını, aksi halde doğmuş ya da doğabilecek tüm zararlardan sözleşmenin tarafı olarak bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • FİRMA, gizli bilgiyi kendisine aktarılan amaç dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aktarılma amacı belirlenemeyen ya da gizli bilgi sahibinin iradesinin dışında elde edilen bilgilerin saklanması ve işlenmesi yasaktır.
 • FİRMA, Doğuş Lojistik'in her türlü faaliyetleri, iş geliştirme ve pazarlama stratejileri, müşteri kimlikleri, ticari ve mesleki sırları ve görevi gereği elde ettiği gizli olsun veya olmasın tüm bilgileri gizli tutacağını, kullanmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • FİRMA, Doğuş Lojistik'in yazılı izni olmaksızın iş bu sözleşme ile gizli bilgi korunma kapsamında olan bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, kendisine iş potansiyeli yaratma ve reklâm amacıyla kullanamaz.
 • FİRMA, işbu sözleşmenin imzalanmasına sebep olan ticari ilişkiyi/işbirliği müzakerelerini kesmeleri durumunda o ana kadar edinmiş olduğu her türlü gizli bilgiyi, Doğuş Lojistik'in derhal iade etmekle ve uhdesinde kalan kopyaları imha etmekle yükümlüdür.